سمپاشی بیمارستان

سمپاشی بیمارستان ها و کلیه مراکز درمانی یکی از مهم ترین اقدامات در زمینه بهداشت محیط بیمارستان ها، کنترل حشرات و جانوران موذی می باشد. حشرات و جانوران موذی در بیمارستان ها باعث انتقال عفونت های بیمارستانی می شوند. سمپاشی بیمارستان ها و مراکز درمانی موثرترین روش برای مبارزه با آفات و کنترل آلودگی [...]