سمپاشی فروشگاه ها

سمپاشی فروشگاه موادغدایی در فروشگاه های مواد غذایی چون انواع و اقسام مواد مختلف وجود وارد امکان پیدا شدن هر نوع حشره و آفتی هست. به همین دلیل فروشگاه ها به مراقبت و بهداشت ویژه ای نیاز دارند. چرا که اگر این حشرات و آفات اجناس فروشگاه را آلوده می کنند و سبب انتقال [...]