سمپاشی انبارها

آفات انباری آفات انباری موجوداتِ زنده ای هستند که به صورت های مختلف به محصولات انباری خسارت می زنند. تنوع میزبانی زیادی دارند .سریع از یک نقطه یا محل به نقطه دیگر منتقل می شوند و شامل حشرات کنه ها جوندگان قارچها می شوند.در میان آفات انباری، حشرات جایگاه ویژه و خاصی دارند زیرا در [...]