سمپاشی ساس

فیزیولوژی ساس های تخت خواب حشرات بالغ 4-5 میلی متر طول دارند بدنشان بیضی شکل است و هنگامی که خونخواری کرده باشند بدن کشیده تر به نظر میرسد و رنگ آنها قرمز یا قهوه ای است و اگر خونخواری نکرده باشد به رنگ زرد یا قهوه ای کم رنگ دیده میشوند؛ بر روی سر [...]